JEUS/WEBTOB Session Clustering 시스템

<< 중앙 집중식 세션서버 >>

0. WEBTOB의 준비 상태
$$3134 vmhost (wsadm) [2011/03/10:11:06:27]:  st -p

HTH 0(2232): RDY
   ---------------------------------------------------------------------------
   svr_name   svgname    spr_no(pid)  status     count    avg(rt)  clid svc
   ---------------------------------------------------------------------------
   html       htmlg         0(  2234)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   html       htmlg         1(  2233)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   cgi        cgig         10(  2235)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   cgi        cgig         11(  2236)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   ssi        ssig         20(  2237)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   ssi        ssig         21(  2238)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   MyGroup    jsvg         30(     0)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(vmhost_servlet_engine1)
   MyGroup    jsvg         31(     1)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(vmhost_servlet_engine1)
   MyGroup    jsvg         32(     2)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(vmhost_servlet_engine1)
   MyGroup    jsvg         33(     3)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(vmhost_servlet_engine1)
   MyGroup    jsvg         34(     4)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(vmhost_servlet_engine1)
   MyGroup    jsvg         35(     0)   RDY         1   0.0085( 0)   -1 -
               1  jengineid(vmhost_servlet_engine21)
   MyGroup    jsvg         36(     1)   RDY         1   0.0091( 0)   -1 -
               1  jengineid(vmhost_servlet_engine21)
   MyGroup    jsvg         37(     2)   RDY         1   0.0088( 0)   -1 -
               1  jengineid(vmhost_servlet_engine21)
   MyGroup    jsvg         38(     3)   RDY         2   0.2228( 0)   -1 -
               1  jengineid(vmhost_servlet_engine21)
   MyGroup    jsvg         39(     4)   RDY         2   0.0086( 0)   -1 -
               2  jengineid(vmhost_servlet_engine21)

1. 개요
중앙집중식 방식
세션매니저 생성
각각 서블릿에서 세션매니저 설정

2. 세션관리자 Primary, Backup 생성
JEUS 매니저 서비스 - 중앙집중식 세션 서버 - 새 세션관리자 생성
Psession
Bsession

2. 서블릿엔진 설정
서블릿 매니저 - 세션 - 컨테이너 1,2번 양쪽모두
세션라우팅 [v] 체크하고
중앙세션서버 - 서버네임 Psession, 백업서버 Bsession 연결

3. JEUS admin으로 컨테이너 내렸다 올리기
vmhost> startcon vmhost_container1
vmhost_container1 container started successfully

vmhost> downcon vmhost_container1
vmhost_container1 container down successful


4. 브라우저 테스트
[jeus@vmhost testapp]$ cat setsession.jsp
(%
session.setAttribute("test","This is test");

String data = (String)session.getAttribute("test");
out.println(data);
out.println(session.getId());
%)
[jeus@vmhost testapp]$ cat getsession.jsp
(%
String data = (String)session.getAttribute("test");
out.println(data);
out.println(session.getId());
%)

http://192.168.31.121:8080/test/setsession.jsp 
http://192.168.31.121:8080/test/getsession.jsp 

This is test iJYdBIzMyXT37akOwnPElnRkW50CFDlZk4GWiXd2pn1hYcJIrsZa3omXhC0h5zxC.vmhost_servlet_engine1
This is test iJYdBIzMyXT37akOwnPElnRkW50CFDlZk4GWiXd2pn1hYcJIrsZa3omXhC0h5zxC.vmhost_servlet_engine21

<< 분산 세션 방식 >>
분산세션서버
Home > vmhost > 엔진 컨테이너 > vmhost_container1,2 > 기본설정
BasePort
10551 -> 1111
none -> 2222

Home > vmhost > 엔진 컨테이너 > vmhost_container1,2 > 
컨테이너 1번에 vmhost engine21 2222
컨테이너 2번에 vmhost engine1 1111

결과물

$$11379 vmhost (wsadm) [2011/03/10:13:27:54]:  st -p

HTH 0(2232): RDY
   ---------------------------------------------------------------------------
   svr_name   svgname    spr_no(pid)  status     count    avg(rt)  clid svc
   ---------------------------------------------------------------------------
   html       htmlg         0(  2234)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   html       htmlg         1(  2233)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   cgi        cgig         10(  2235)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   cgi        cgig         11(  2236)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   ssi        ssig         20(  2237)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   ssi        ssig         21(  2238)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
   MyGroup    jsvg         30(     0)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(engine1:vmhost:1111&engine21:vm)
   MyGroup    jsvg         31(     1)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(engine1:vmhost:1111&engine21:vm)
   MyGroup    jsvg         32(     2)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(engine1:vmhost:1111&engine21:vm)
   MyGroup    jsvg         33(     3)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(engine1:vmhost:1111&engine21:vm)
   MyGroup    jsvg         34(     4)   RDY         0   0.0000( 0)   -1 -
               0  jengineid(engine1:vmhost:1111&engine21:vm)
   MyGroup    jsvg         35(     0)   RDY         2   0.1967( 0)   -1 -
               1  jengineid(engine21:vmhost:2222&engine1:vm)
   MyGroup    jsvg         36(     1)   RDY         1   0.0068( 0)   -1 -
               1  jengineid(engine21:vmhost:2222&engine1:vm)
   MyGroup    jsvg         37(     2)   RDY         1   0.0054( 0)   -1 -
               1  jengineid(engine21:vmhost:2222&engine1:vm)
   MyGroup    jsvg         38(     3)   RDY         1   0.0061( 0)   -1 -
               1  jengineid(engine21:vmhost:2222&engine1:vm)
   MyGroup    jsvg         39(     4)   RDY         1   0.0101( 0)   -1 -
               1  jengineid(engine21:vmhost:2222&engine1:vm)


This is test xNxqi0cdhmFkgNu2sVYWg3hDy2baILZjkN9Uw7UrrTKEmgeOrFZF4BWubDsc5FiT.engine1:vmhost:1111&engine21:vmhost:2222 

1번 컨테이너를 내리면 
This is test xNxqi0cdhmFkgNu2sVYWg3hDy2baILZjkN9Uw7UrrTKEmgeOrFZF4BWubDsc5FiT.engine21:vmhost:2222&engine1:vmhost:1111 


덧글

  • 1 2015/10/02 16:43 # 삭제 답글

    감사합니다 정말
  • 까나리 2015/10/05 10:41 #

    감사하다니 뭘요~ ㅎㅎㅎ
댓글 입력 영역